Algemene voorwaarden


Voor consumenten, dealers, affiliates en franchise-nemers.

1.

Alle afspraken op schrift.

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

2.

Prijzen.

Alle prijzen weergegeven in onze winkel, catalogus en/of website zijn inclusief 21% BTW.

3.

Betaling.

Goederen en diensten worden geleverd tegen contante betaling, behalve wanneer iets anders is afgesproken. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur. U hoeft bij ons geen aanbetaling te voldoen tenzij anders aangegeven. Een uitzondering hierop vormen webwinkels (zie hieronder) en specifieke, niet-courante bestellingen. In dat geval kan een aparte afspraak over de aanbetaling worden gemaakt. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

4.

Levertijd.

Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

5.

Garantie.

Al onze producten hebben een standaard garantie. Voor Ovale batterijen en overige Ovale elektronica geldt een garantie van 6 maanden. Voor atomizers en overige gebruiksartikelen zoals cartridges geldt een garantie van 24 uur(DOA). Klanten dienen bewust te zijn dat atomizers(verdampers) en batterijen, hoewel deze gemaakt zijn van de hoogste kwaliteit, op een gegeven moment niet meer goed functioneren. Atomizers, eLiquids, mondstukjes en cartridges komen niet in aanmerking voor retour of vervanging. Retour adres: Ovale Nederland B.V., Voorstraat 340, 3311 CW, Dordrecht, NL. U kunt geen aanspraak maken op garantie indien de geleverde producten op onjuist wijze gebruikt en/of onderhouden worden. Op onze E-Liquids wordt geen garantie gegeven, behalve de garantie dat u een kwalitatief product ontvangt. U kunt tevens geen aanspraak maken op garantie indien onze producten worden gebruikt in combinatie met “niet-Ovale” producten. Dat geldt ook voor laders en adapters omdat de werking, inhoud en overige eigenschappen mogelijk niet overeen komen. In uitzonderlijke situaties geldt dit ook voor liquids. Als leverancier zijn wij ten allen tijde uw aanspreekpunt. Indien er sprake is van een eventuele on-site-service of -garantie of een pick up and return-garantie, dan wordt dit vermeld op de factuur. (Definitie on-site-service/-garantie: een geheel kosteloos verrichte reparatie op het adres waar de hardware van de koper staat. Definitie pick up and return: het product wordt kosteloos bij u thuis opgehaald en na de reparatie weer op het huisadres afgeleverd.) Een garantie kan de wettelijke rechten van een consument nooit beperken, dus naast de verleende garantie gelden onverminderd alle andere rechten die de wet u als consument toekent. Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten of deze in combinatie gebruikt met “niet-Ovale” producten.

6.

Conformiteit.

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

7.

Privacyregeling.

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels: – alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren; – uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd; – alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno. Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

8.

Eigendomsvoorbehoud.

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn wanneer het reparatiebedrijf waar uw artikelen net op dat moment staan, failliet zou gaan.

9.

Koop op afstand (webwinkels).

Wanneer het om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd, gaat (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in 9a t/m 9g hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van minimaal 7 werkdagen heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden. Indien uw bestelling in die periode is verstuurd, kunnen eventuele verzendkosten niet geretourneerd worden. Ook dienen de door ons geleverde producten ongebruikt te zijn in verband met veiligheid en hygiëne van onze producten. eLiquids, mondstukjes, cartridges, atomizers en clearomizer kunnen nooit geretourneerd worden vanwege de veiligheid en hygiëne.

9a.

Informatie.

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals: – de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten; – de manier waarop de overeenkomst tot stand komt; – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht; – de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; – de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt; – de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief; – inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; – de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie: a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend; b. de manier waarop u van uw herroepingrecht gebruik kunt maken; c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen; e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).

9b.

Bevestiging en beveiliging.

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden. Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

9c.

Bedenktijd bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingrecht genoemd. 2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. In verband met de veiligheid en hygiëne kunnen bepaalde onderdelen zoals vloeistoffen, patronen, mondstukjes en atomizers niet geretourneerd worden, en kunt u slechts overige onderdelen retourneren, dit wordt van het terug te betalen bedrag afgeschreven.  Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn. 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. 4. Alle overige kosten die al heeft betaald behalve de kosten van bepaalde niet te retourneren producten zoals eerder beschreven, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

9d.

Bedenktijd bij levering van diensten.

1. Bij levering van diensten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingrecht genoemd. 2. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn. 3. Alle kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

9e.

Uitsluiting herroepingrecht.

Soms geldt er geen herroepingrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten: a) die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften; g) voor elektronica waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Bij diensten is uitsluiting van het herroepingrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten: a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c) betreffende weddenschappen en loterijen.

9f.

Betaling.

Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 100% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of het leveren van een dienst.

9g.

Annulering.

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden.

10.

Levering en uitvoering

1. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Een en ander gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. Na deze termijn heeft u het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 2. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 3. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand, dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening. 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

11.

Klachten en klachtentermijn.

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit, mede om eventuele schade te beperken, zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

12.

Geschillen.

Mocht een klacht niet in onderling overleg worden opgelost, dan ontstaat een geschil dat u kunt voorleggen aan de Geschillencommissie. Overigens wordt een geschil pas door de geschillencommissie in behandeling genomen, als u uw klacht eerst schriftelijk aan de leverancier heeft voorgelegd. Bent u niet tevreden met de manier waarop deze uw klacht afhandelt, dan kunt u het geschil vervolgens binnen drie maanden nadat u het aan de leverancier heeft voorgelegd, aanhangig maken bij de geschillencommissie. Dit gebeurt door het invullen van een formulier op de consumentenpagina van de website van de geschillencommissie. Ook de leverancier kan een geschil aanhangig maken. In dat geval moet hij u eerst schriftelijk vragen binnen vijf weken te laten weten of u het geschil wilt laten behandelen door de geschillencommissie of door de rechter. De leverancier moet daarbij tegelijkertijd meedelen dat, als u hierop niet reageert, hij zich na die periode vrij acht het geschil voor te leggen aan de rechter. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Het reglement van de geschillencommissie wordt op aanvraag toegezonden. Hierin is onder andere opgenomen de vergoeding die u voor de behandeling van een geschil moet betalen. Als u in het gelijk wordt gesteld krijgt u dit bedrag terug. Het klachtengeld bedraagt € 40,-. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

* Aanvullende voorwaarde voor zowel consumenten en zakelijke afnemers.

Bij alle door ons verkochte producten heeft u recht op garantie. Klanten dienen bewust te zijn dat atomizers(verdampers) en batterijen, hoewel deze gemaakt zijn van de hoogste kwaliteit, op een gegeven moment niet meer goed functioneren. De gemiddelde levensduur van een atomizer ligt gemiddeld tussen de 14-60 dagen en een batterij 6-12 maanden afhankelijk van het gebruik en onderhoud hiervan. Garantieduur: Verdampers/atomizers 24uur D.O.A. (dead on arrival) garantie. Voor alle Ovale elektrische onderdelen zoals batterijen en laders(behalve atomizers) geldt een garantie van 6 maanden. Onze eLiquids en vloeistoffen dragen geen garantie. LET OP! Het recht op garantie vervalt indien onze producten worden gecombineerd met “niet-ovale” producten. Dit geld ook voor laders en adapters, in uitzonderlijke gevallen geldt dit ook voor eLiquids. Onze producten zijn ontworpen om met Ovale producten te werken. Atomizers, eLiquids, cartridges en overige verbruiksartikelen komen niet in aanmerking voor retour of vervanging vanwege hygiëne en veiligheid redenen. Onze producten zijn niet geschikt voor personen onder de 18 jaar. Wij verkopen niet aan minderjarigen.

Belangrijke informatie! eLiquids zijn niet geschikt voor cosumptie! Schakel onmiddelijk medische hulp in bij inname van zelfs een kleine hoeveelheid eLiquid! Houd cartridges, eLiquids/vloeistoffen buiten bereik van kinderen en dieren. Een eLiquid met of zonder nicotine is een vergif, en kan leiden tot schade of zelfs overlijden bij inname. Alle cartridges en vloeistoffen moeten worden bewaard op een veilige plaats en buiten bereik van kinderen en dieren. De hoeveelheid eLiquid in een patroon/cartridge, kan bij inname ernstig persoonlijk letsel veroorzaken en medische assistentie moet onmiddelijk worden ingeschakeld! Vermijd contact met de huid, ogen en mond. eLiquids hebben op u hetzelfde verslavende effect als een gewone sigaret, wij adviseren u hier niet mee te beginnen. Onze diensten en producten zijn bedoeld voor (tabak) rokers die op zoek zijn naar een minder schadelijk en goedkoper alternatief. LET OP! Het gebruik van eSigaretten en eLiquids wordt net als bij gewone sigaretten streng afgeraden tijdens de zwangerschap, gedurende lactatie en voor personen met een hart, nier en/of long aandoening! Het aankopen, gebruiken en/of bezitten van door ons verkochte producten is geheel op eigen risico en verantwoording. Wij nemen geen verantwoording voor enige medische klachten en verslavende effecten vanwege het gebruik van door ons verkochte producten.

Veel “Ovale Stores” worden mogelijk gemaakt door middel van franchising. Om deze rede hebben “Ovale Stores” mogelijk verschillende eigenaars. Hieronder staat de bedrijfsinformatie van “Ovale Nederland B.V.” Ga voor “Ovale Stores” buiten Nederland naar de officiële website van “Ovale” op www.ovaleeurope.com. Voor “Ovale Stores” binnen Nederland kunt u terecht op onze website: www.ovalenederland.com.

“Ovale Nederland B.V.” is een onderdeel van “Ovale Europe”.

IBAN/rekening nummer: NL09.RABO.0311.6399.41
Rekening tenaamgestelde: Ovale Nederland B.V.
BIC/Swift code: RABONL2U
KVK nr.: 666.141.55.
BTW nr.: (NL)85.66.31.292.B01.
http://nl.ovaleeurope.com
https://ovalenederland.com

Contactpersoon: Danny Willemse
Tel.: (+31) 078-8428697
E-mail: info@ovalenederland.com
Adres: Voorstraat 340
Postcode/plaats: 3311 CW, Dordrecht
Provincie/land: Zuid-Holland, Nederland (NL)

Disclaimer. “Ovale Nederland B.V.” en/of “Ovale Europe“ kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de verslavende effecten van geleverde producten, noch het gebruik hiervan. De consument is in zijn geheel verantwoordelijk voor het bezit en gebruik van onze producten. Deze voorwaarden zijn via het internet te raadplegen onder www.ovalenederland.com.

Alle prijzen zijn exclusief eventuele Verzendkosten en eventuele Rembourstoeslag tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.

Consumenten, dealers, affiliates en franchise-nemers zijn verplicht met deze overeenkomst/aankoop voorwaarden akkoord te gaan voor zij een bestelling plaatsen of een aankoop doen in de winkel.